ආර්ජන්ටිනාව

More: බුවනෝ අයර්ස් , එල් කැලේෆේට් , සැන් කාලෝස් ඩී බරිලෝහි , රියෝ ගාලගොස් , මෙන්ඩෝසා , පෝටෝ ඉ iguuzu , කොර්ඩෝබා , රොසාරියෝ , සැන් මිගෙල් ඩි ටුකුමන් , ලා ප්ලාටා , සැන් සැල්වඩෝර් ද ජුජයි , ෆෝමෝසා , උෂුවායියා , සැන් මාර්ටින් ඩි ලොස් ඇන්ඩීස් , පොසදාස් , සැන් ජුවාන්