පානම

More: පානම නගරය , බොකස් ඩෙල් ටොරෝ , කොලෝන් , පෝටෝබෙලෝ , ලා කෝරරා , ගම්බෝයා , Penonome , ලාස් ලාජාස්