දකුණු කොරියාව

More: සෝල් , ගියෝන්ජු , බුසන් , ජෙජු දූපත , ඩේජියොන් , ඉන්චොන් , යෝෂු , ඩේගු , සුවෝන් , Sokcho , Quachon , ගුවාන්ජු , උල්සන් , වොන්ජි , යොන්ජු