ස්වීඩනය

More: ස්ටොක්හෝම් , ගොතම්බර්ග් , කිරුළ , හෙල්සිංබර්ග් , මැල්මෝ , එරි්රෝ , විස්බි , ලුන්ඩ් , හැම්ල්ස්ටඩ් , ලින්කෝපින් , උමේඕ , ඔස්ටසන්ඩ් , මුවර් , ක්රිස්ටියන්ස්ටඩ් , නික්ගොිපින් , උප්සලා