බෙලිස්

More: බෙලිස් සිටි , කෝරෝසාල් , තැඹිලි පාළම් , සැන් ඉග්නිසැක් , බෙල්මොපන්