යෝග්යතාවය

More: නිසි පෝෂණය , ඩයට් , නීති මගින් බර අඩු කර ගන්න , Fitnes club , ක්රීඩා , කාන්තාවන් සඳහා අභ්යාස , පුහුණු වැඩසටහන්