චෙක් ජනරජය

More: ප්රාග් , බ්රෝනෝ , පිල්සන් , මිලර් , ඔලොමොවුස් , Český Krumlov , Znojmo , ටර්නව් , Boskovice , Trutnov , පර්ඩුබුසි , කාල්වෝඩාඩාඩානා , ඔස්ටාවා , ජලා බෝලස්ලාව් , Mikulov , බෙනේසොව්