ජපානය

More: ටෝකියෝව , කියෝතෝ , නාරා , නාගයෝ , හිරෝෂිමා , ඔසාකා , සපුත්රෝ , මසුසුටෝ , කණසාව , හකෝන් , නිගාටා , ඔට්සු , යොකොහාමා , නහ , නිකොකෝ , ෆුජි