දකුණු ඇමරිකාව

More: චිලි , ආර්ජන්ටිනාව , බොලිවියාව , පේරු , ඉක්වදෝරය , උරුගුවේ , කොලොම්බියාව , පැරගුවේ