චිලි

More: සන්තියාගෝ , පුන්ටා අරනස් , සැන් පේද්රෝ ද අටකමා , රොබින්සන් ක්රූඩෝ අයිලන්ඩ් , වල්පරයිසෝ , පැටැගන් , Viña del mar , පුවර්ටෝ වර්සස් , Iquique , චිලී-චිකෝ , පුන්ටෝ ඇල්ටෝ , කැසබ්ලාන්කා (චිලි) , ලා සෙරෙනා , Temuco , කොකම්බෝ , පුවර්ටෝ මොන්ට්