හේරත් බඳුනේ

නිසැකවම, බොහෝ ජනයා සරුසාර මල් හටගනී ශාක හෙළය. නමුත් එය සාර්ථකව ගෙදර යන්න පුළුවන්. භාජන හෝ භාජනවල පරිවරණය කරන ලද බැල්කනියේ දී, ඔබ බොහෝ හේරත් වර්ග වගා කළ හැකිය. ඔබ කාමරයේ කාමරයේ තබා ගත හැකිය.

හේරත් බඳුනක ගෙදරක තබන්න - කොහොමද රැකබලා?

බඳුනේ හේරත් ගෙදර හොඳින් වර්ධනය වීමට හා මල් හට ඔබ සතුටු කිරීමට නම්, එය සඳහා යම් යම් නීති රීති අනුගමනය කළ යුතුය. ඒවා පහත පරිදි වේ.

හෙදර් බද්ධ කිරීම

ශාකයේ වර්ධනය නම්, එය පද්ධතියට නොමිලයේ ලබා ගත හැකි වන පරිදි එය බද්ධ කරනු ලැබේ. ඒ සමඟම එවැනි අවශ්යතා සමග අනුකූල වීම සහතික කරන්න.

බඳුනක තබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය නිර්දේශයන් ක්රියාත්මක කිරීම ඔබට අලංකාර සහ සෞඛ්ය සම්පන්න පැළයක් වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.